Love Platter (Special Sashimi Bouquet)
Sashimi:
– Salmon
– Maguro
– Shiro Maguro
– Hamachi
– Tai
– Ikura